Články


19. 7. 2011 - Evropské vyznamenání jihlavskému klubu filatelistů

První prázdninový den, 1. červenec 2011, byl pro historickou Jihlavu a Klub filatelistů „Vysočina“ významným dnem. Předseda klubu Jan Horský do starobylé radnice a monumentálního gotického sálu pozval představitele statutárního města, kraje Vysočina, poslance, zástupce médií, vedoucí jihlavské pošty, současného i bývalého předsedu SČF, zástupce spřáteleného klubu filatelistů ze Žďáru n.S. a občany města.

Smyslem slavnostního setkání byl jednak křest příležitostné dopisnice k 575. výročí vyhlášení Bazilejských kompaktát v Jihlavě dne 6. července 1436, jednak předání evropského vyznamenání, které klubu filatelistů „Vysočina“ udělila v podobě Čestného uznání Evropská federace filatelistických svazů (v anglické zkratce FEPA).

Preludiem této události bylo polední živé vysílání Českého rozhlasu Region v pondělí dne 27. června 2011. Redakce tak na rozhlasových vlnách spojila zástupce klubu a SČF, kteří na dotazy moderátorky odpovídali. Téměř půlhodinový zvukový záznam tohoto pořadu se stal výbornou propagací jihlavského klubu, české filatelie a činnosti místních filatelistů při prosazování historického, kulturního a společenského dění Jihlavy a kraje Vysočina.

Po úvodním projevu bývalého předsedy SČF Lumíra Brendla, jehož plné znění uvádíme níže, následovalo předání Čestného uznání FEPA předsedovi klubu Janu Horskému současným předsedou SČF Waltrem Müllerem. Následovala hodnotná kulturní vložka – přednes dvou operních árií pro soprán s doprovodem klavíru. Poté historik umění osvětlil význam Bazilejských kompaktát v dobových souvislostech a následoval křest poštovní dopisnice z umělecké dílny Pavla Dvořáka.

Tato významná událost po ukončení slavnostního programu na radnici pokračovala v klubovně KF 06-40 v Brněnské ulici 13 neformálním, přátelským setkáním členů klubu s bývalým předsedou SČF, na němž se hovořilo i o dalších záměrech a činnosti jihlavských filatelistů.

Lumír Brendl, SČF
Psáno pro internetové stránky SČF a klubu Vysočina, pro internetový magazín INFOFILA a časopis MERKUR REVUE.

predani

Následuje plný text úvodního projevu Lumíra Brendla, bývalého předsedy SČF, u příležitosti předání Čestného uznání FEPA Klubu filatelistů „Vysočina“ v Jihlavě dne 1. července 2011.

Dámy a pánové, vážení přátelé!

Evropská federace filatelistických svazů FEPA byla založena v bulharské Sofii v roce 1989. Jejím zakládajícím členem byl i bývalý Svaz československých filatelistů, dnes Svaz českých filatelistů (SČF). Jde o kontinentální organizaci filatelistů, která je součástí celosvětové Mezinárodní filatelistické federace FIP. Od svého založení podporuje jednotlivé národní svazy, kterých je dnes 42 a patří k nejpočetnějším kontinentálním federacím na světě. Zajišťuje komunikaci mezi členskými svazy, výměnu nejzajímavějších a praktických zkušeností z vývoje a rozvoje filatelie v členských zemích prostřednictvím časopisu FEPA NEWS i webových stránek a pravidelně oceňuje činnost filatelistických klubů, společností i jednotlivců při propagaci sbírání známek a při jejich studiu a poznávání filatelie. Těm, kteří se o podporu filatelie na národní a evropské úrovni zasloužili nejvýrazněji, uděluje po přezkoumání návrhů a po projednání v řídícím výboru FEPA příslušný stupeň vyznamenání.

Měl jsem možnost sledovat obětavou, dobrovolnou činnost členů jihlavského klubu filatelistů, založeného v roce 1923 a nesoucího hrdé jméno „Vysočina“, po dlouhou řadu let, od roku 1996 do roku 2011. V tomto období byl předsedou klubu Josef Chaloupka, předsedou několika organizačních výborů výstav Josef Novák, v současnosti je předsedou klubu Jan Horský. Všichni byli a jsou obklopeni pracovitými a hlavně pro filatelii zapálenými, obětavými členy.

Hned od počátku nás všechny zaujal velký zájem vedení klubu o děti a mládež, pracující v kroužku mladých filatelistů (KMF). Klub pro ně i pro ostatní KMF v České republice uspořádal několik oblastních a národních Filatelistických olympiád mládeže. Ukázal, že získávání zájmu mládeže o filatelii je i v dnešním světě počítačových her a sofistikovaných mobilních telefonů počin možný a z hlediska výchovy mladé generace vysoce záslužný a vděčný. Důkazem je řada úspěšných mladých vystavovatelů, jako např. Michal Musil (tradiční exponát Rakousko 1850-1918, ověnčený zlatou medailí) nebo Martin Tůma a jeho neméně úspěšný exponát Bavorsko–celiny. Z řad členů klubu vzešel v roce 2010 i člen předsednictva SČF a také další mladí členové úspěšně pracují v komisích SČF či v jeho technických skupinách.

Klub „Vysočina“ také uspořádal řadu úspěšných národních a mezinárodních výstav poštovních známek. Od národní mládežnické v roce 1997 přes 2. česko-německou výstavu OSTROPA 2003 až po nedávnou národní výstavu JIHLAVA 2009. Ta měla bohatý program i pro veřejnost včetně besedy s legendárními bratry Holíkovými a jejich autogramiádou v krásných prostorách Oblastní galerie Vysočiny. Vraťme se však ještě k výstavě OSTROPA 2003, konané pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí ČR, Česko-německého fondu budoucnosti, České pošty, s.p., města Jihlavy a kraje Vysočina; jejími spolupořadateli byly Svaz německých filatelistů BDPh a Svaz českých filatelistů SČF. Tato pilotní výstava totiž patří svou úrovní a dosahem k mezníkům jihlavské a české filatelie. Její příprava začala dlouho před rokem 2003 za osobní účasti koordinátora BDPh pana Michaela Adlera a přinesla nejen mnoho dobrých rad a zkušeností i pro budoucnost, ale vnesla i nové prvky do česko-německého přátelství. Výstavy se zúčastnily národní delegace německých, rakouských, slovenských a českých filatelistů, které besedovaly mj. v pohostinném hotelu Mahler. Během výstavy byl v městském parku za přítomnosti předsedů BDPh pana Dietera Hartiga a SČF Lumíra Brendla zasazen Strom česko-německého přátelství filatelistů. A tato společná výstava jistě přispěla k tomu, že po několika letech, v roce 2008, byla v bavorském Weidenu podepsána Dohoda SČF a BDPh o vzájemné přátelské spolupráci. Až sem tedy sahá význam jihlavské výstavy OSTROPA 2003.

Jihlavský klub uspořádal i několik inaugurací českých poštovních známek včetně personalizovaného kupónu a poštovních dopisnic se vztahem k městu a okolí. O veškeré činnosti pak klub poskytuje informace ve vkusně tištěném bulletinu „JIHLAVSKÝ FILATELISTA“.

Takže po posouzení všech těchto a dalších klubových aktivit jsem ve spolupráci s vedením klubu zpracoval a předložil řídícímu výboru FEPA podrobně odůvodněný návrh na vyznamenání klubu „Vysočina“ za vše, co pro filatelii, kulturní a společenský život Jihlavy, České republiky i Evropy vykonal. Byl jsem proto velmi potěšen, že jsem na 27. kongresu FEPA v chorvatské Opatiji dne 16. dubna 2011 mohl z rukou prezidenta FEPA pana Jörgena Jörgensena z Dánska a ředitele FEPA Giancarla Morolliho z Itálie toto vyznamenání převzít a dnes je mohu spolu s Waltrem Müllerem jihlavskému klubu předat.

Blahopřeji KF Jihlava k této evropské poctě a jeho členům přeji další nápady a další úspěšné filatelistické počiny. Děkuji magistrátu města Jihlavy a krajskému úřadu Vysočina, vedení jihlavské České pošty, Okresní galerii Vysočiny i dalším sponzorům za veškerou podporu činnosti klubu filatelistů „Vysočina“.

Lumír Brendl, SČF
V Jihlavě dne 1. července 2011