Příprava valné hromady v prosinci 2015 a návrh nových stanov


STANOVY


Znění stanov schválené valnou hromadou naleznete v základních dokumentech.


SEZNAM KANDIDÁTŮ


Seznam kandidátů do orgánů SČF je ke stažení ve formátu pdf.


Představení kandidáta na tajemníka SČF J. Cacky - ke stažení ve formátu pdf.


Představení kandidáta na místopředsedu SČF pro vnitrosvazovou činnost J. Sedláka - ke stažení ve formátu pdf.
DOKUMENTY PRO JEDNÁNÍ - stanovy, plán činnosti, jednací a volební řád


Vážení členové a členky Svazu českých filatelistů,

předsednictvo na svém jednání dne 3. října 2015 schválilo dva dokumenty pro zdárný průběh valné hromady SČF. Prvním z nich je návrh jednacího řádu, který bude schvalovat valná hromada. Druhým dokumentem je volební řád, který je již definitivně schválen a podle něj proběhnou volby na valné hromadě.


Tyto dokumenty si můžete stáhnout ve formátu pdf (Adobe Reader):
- návrh jednacího řádu
- volební řád.


Návrh plánu činnosti SČF na další volební období (2016 až 2020)

Ke stažení ve formátu pdf (Adobe Reader): návrh plánu činnosti.


Návrh stanov si můžete stáhnout rovněž ve formátu pdf (Adobe Reader).


INFORMACE PRO PŘÍPADNÉ KANDIDÁTY


Informace pro případné zájemce o kandidaturu do volených orgánů SČF

Upozorňujeme, že kandidáti do všech orgánů a funkcí SČF volených 5. valnou hromadou SČF se musí zaregistrovat na sekretariátu SČF nejpozději do 31. října 2015, pokud tak již neučinili. Pozdější návrhy na kandidáty nebudou přijaty.


NÁVRH STANOV


Vážení členové a členky Svazu českých filatelistů,

předsednictvo dne 13. června 2015 projednalo návrh nových stanov s ohledem na připomínky obdržené od jednotlivých klubů filatelistů a odborných společností. Výsledkem je návrh stanov, který bude předložen valné hromadě ke schválení.


Tento návrh stanov si můžete stáhnout ve formátu pdf (Adobe Reader).

Samozřejmě i nadále můžete v diskuzi vyjádřit své názory k návrhu nových stanov.


Vstoupit do diskuze o nových stanovách


INFORMACE K VALNÉ HROMADĚ - pracovní návrh stanov (již neaktuální)


Vážení členové a členky Svazu českých filatelistů,

v prosinci letošního roku se sejde nejvyšší orgán SČF, jeho Valná hromada. Pro její přípravu a zdárný průběh je třeba učinit některé kroky, o nichž blíže pojednávají připojené dokumenty. Prosíme Vás proto, abyste se s nimi seznámili, projednali je ve svém klubu nebo odborné společnosti, a reagovali na ně. V první řadě je třeba na valné hromadě Vašeho KF nebo OS prodiskutovat návrh nových Stanov SČF a zaslat sekretariátu SČF případné připomínky, které k němu máte. Dále je třeba v duchu Volebního řádu 5. VH SČF zvolit delegáta (delegáty), kteří budou na VH zastupovat Vaši ZOJ. A samozřejmě pečlivě vyplnit Odpovědní lístek a do 10. června jej zaslat sekretariátu SČF.

V zájmu hladkého průběhu VH by bylo dobré o všech důležitých otázkách diskutovat předem, na veřejně přístupné platformě, kterou je tato webová stránka našeho Svazu. Proto na ni, prosím, zašlete případné diskusní příspěvky svého KF nebo OS, a také reakce na příspěvky jiných klubů a odborných společností. To bude dobrý způsob jak se seznámit s názory ostatních ZOJ, aby jednotliví delegáti mohli na VH přijít s jasně formulovaným pověřením svého klubu nebo společnosti, jaké stanovisko tam mají zaujmout.

Potřebné dokumenty jsou tu přehledně seřazeny, a můžete si je tedy přečíst i vytisknout.

Těšíme se na setkání s delegáty Vašeho KF nebo OS a věříme, že díky společnému úsilí a péči, které budeme přípravě Valné hromady věnovat, proběhne zdárně, a její závěry budou dobrým východiskem po další údobí činnosti našeho Svazu.

Walter Müller, předseda SČF

Jaroslav Maleček, tajemník SČFVstoupit do diskuze o nových stanováchPředkládané dokumenty:


Dopis předsedy a tajemníka SČF určený všem ZOJ SČF a Volební řád 5. valné hromady. Verze ke stažení a vytištění ve formátu pdf (Adobe Reader).


Odpovědní lístek ZOJ verze ke stažení a vytištění ve formátu pdf (Adobe Reader).


Návrh stanov ke stažení ve formátu doc (MS Word) nebo pdf (Adobe Reader).Dopis určený všem ZOJ SČF – tedy Klubům filatelistů a Odborným společnostem

V Praze, dne 21. února 2015

Vážení členové a členky Svazu českých filatelistů,

obracíme se na Vás z pověření předsednictva SČF, abychom Vás informovali o přípravách nejdůležitější akce letošního roku – konání Valné hromady. Tento nejvyšší orgán našeho svazu se sejde v sobotu 5. prosince v konferenčním centru hotelu Olympik-Artemis v Praze 8 (nedaleko stanice metra Invalidovna). Bližší podrobnosti Vám včas zašleme a zveřejníme je rovněž na webové stránce SČF a ve zpravodaji Informace SČF.

Už dnes Vás však chceme informovat, že před námi všemi stojí významný úkol – projednat a schválit nové Stanovy SČF. Tato povinnost vyplývá z příslušných ustanovení nového Občanského zákoníku, který v jedné své části nahradil zákon O sdružování občanů, a kterému je třeba Stanovy přizpůsobit. Proto jsme na webu SČF (www.informace-scf.cz) zveřejnili jejich návrh a současně se stručně vyjádříme k nejdůležitějším změnám oproti Stanovám stávajícím.

Označení formy našeho svazu se mění z občanského sdružení na spolek, což je změna v podstatě formální a pro nás bude mít ten důsledek, že namísto současného označení „o.s.“ (= občanské sdružení) bude za názvem připojeno „z.s.“ (= zapsaný spolek). Název Svaz českých filatelistů se nemění.

Nijak se nemění ani zaměření činnosti svazu a dvě základní formy sdružování jeho členů – do klubů filatelistů (KF) a odborných společností (OS).

Významným zlepšením, které nám nový Občanský zákoník umožňuje zavést, je možnost získání právní osobnosti (postaru právní subjektivity) pro ty KF a OS, které si to budou přát – například proto, že se budou chtít ucházet o granty na pořádání výstav a podobně. To nám předchozí právní úprava neumožňovala. Předpokládáme, že většina klubů a společností tuto možnost nevyužije a jejich postavení se v rámci svazu nijak nezmění, ale je důležité, že ti, kdo ji využít chtějí, nyní budou mít možnost.

V posledních letech můžeme pozorovat, že klesá zájem o sdružování – to platí obecně, tedy i pro náš Svaz českých filatelistů. Na pozvolný pokles členů reaguje i návrh nových Stanov, který zjednodušuje řízení svazu tím, že vypouští jeho jeden stupeň – výkonný výbor, a ponechává jen předsednictvo.

V této souvislosti je důležité postavení tajemníka svazu, na které existují dva názory – aby byl i nadále volen valnou hromadou a měl tak přímý mandát členů svazu jako člen předsednictva, nebo aby nešlo o funkci volenou, ale jmenovanou, s tím, že by tajemník byl vybrán předsednictvem a šlo by tedy o najatého manažera, který by nebyl (z titulu své funkce) členem předsednictva. V situaci, kdy se navrhuje vypustit ze struktury výkonný výbor, význam role tajemníka při řízení provozu svazu nepochybně vzroste. Proto Vás prosíme, abyste nám na přiloženém odpovědním lístku sdělili názor Vašeho KF/OS na tuto otázku, abychom pak podle většiny hlasů mohli v tomto bodě případně upravit návrh Stanov pro jednání Valné hromady (nyní je v návrhu uvedena funkce tajemníka jako volená Valnou hromadou, což by při převažujícím opačném názoru bylo vypuštěno). V návrhu nových Stanov je obsaženo více změn oproti Stanovám stávajícím, ale ty výše uvedené jsou podle našeho názoru nejdůležitější.

Pokud budete mít k zaslanému návrhu nových Stanov připomínky, uveďte je, prosím, na přiloženém odpovědním lístku, nebo je k němu připojte jako samostatnou přílohu.

Významnou změnou je způsob hlasování na Valné hromadě. I když ta samozřejmě proběhne podle Stanov stávajících, musíme respektovat příslušné ustanovení nového Občanského zákoníku a zajistit, aby hlas každého člena SČF měl na Valné hromadě stejnou váhu - což je bezesporu spravedlivý požadavek. Není to však možné zajistit pomocí předchozích kvót, proto je třeba použít nový způsob. Každá základní organizační jednotka (ZOJ) SČF, tedy KF a OS, může na Valnou hromadu vyslat delegáta, který bude mít tolik hlasů, kolik členů platí v ZOJ členský příspěvek SČF (to se určí podle počtu členských známek, které KF/OS odebral a zaplatil do 31. 5. 2015). Ty ZOJ, které mají více než 30 členů platících v nich členský příspěvek SČF, mohou vyslat jednoho až dva delegáty; ty ZOJ, které mají více než 100 členů platících v nich členský příspěvek SČF, mohou vyslat jednoho až tři delegáty. Pokud se ZOJ rozhodne vyslat více delegátů, hlasy se mezi ně poměrně rozdělí.

Je na úvaze každé ZOJ (KF a OS), zda na Valnou hromadu vyšle delegáta/ty, nebo nikoli. Rovněž je na úvaze každé ZOJ, zda se dohodne s jinou nebo jinými ZOJ o vyslání delegáta společného, který je pak bude na Valné hromadě zastupovat společně (a bude mít tedy tolik hlasů, kolik členů v těchto ZOJ zaplatilo do 31. 5. 2015 členský příspěvek SČF).

Volbu delegáta/tů je samozřejmě třeba provést v souladu s příslušným ustanovením současných Stanov SČF, tedy na Valné hromadě KF nebo OS.

Pro každého delegáta bude při prezenci před zahájením Valné hromady SČF připravena sada hlasovacích lístků, na nichž bude vyznačen počet členů, kteří platí v jeho ZOJ příspěvek SČF, a tedy i počet hlasů, které zastupuje (obdobně to platí v případě delegátů společných). Aby sekretariát SČF tyto hlasovací lístky mohl připravit, potřebuje znát jméno Vašeho delegáta a počet hlasů, které zastupuje - tedy počet členských známek SČF, které jste v letošním roce odebrali a zaplatili (pokud vyšlete delegátů více, uveďte všechna jejich jména a počty hlasů pro každého z nich; jejich součet musí odpovídat výše uvedenému počtu zaplacených známek SČF). Uvedené údaje nám, prosím, sdělte na přiloženém odpovědním lístku.

Pokud v některé ZOJ není ani jeden člen platící v ní členský příspěvek SČF, může vyslat delegáta s hlasem poradním.

Pokud by došlo ke změně delegáta (například pro nemoc nebo pracovní vytížení), můžete za něj na Valnou hromadu vyslat náhradníka, který se při prezenci prokáže potvrzením podepsaným předsedou ZOJ a opatřeným jejím razítkem, a kterému budou vydány hlasovací lístky připravené pro delegáta původního.

V případě zájmu může každá ZOJ vyslat na Valnou hromadu i hosta nebo hosty, kteří nemohou vystoupit ani hlasovat, ale mohou být přítomni jednání. Pokud se pro jejich vyslání rozhodněte, počet hostů a jejich jména rovněž uveďte na odpovědním lístku.

Vzhledem k finanční situaci SČF jeho předsednictvo rozhodlo, že delegáti i hosté se Valné hromady zúčastní na své náklady, popř. na náklady ZOJ, která je na jednání vyšle (pokud o tom Vaše ZOJ rozhodne). V odpovědním lístku máte možnost se vyjádřit i k počtu členů budoucího předsednictva SČF a jeho revizní komise, uvést kandidáty, které do těchto orgánů navrhujete, dále kandidáty na funkce předsedy a místopředsedů SČF, a na funkci tajemníka SČF (ať již bude volen Valnou hromadou, nebo vybrán předsednictvem SČF, které k Vašim návrhům jistě přihlédne).

Vážení členové a členky SČF, děkujeme Vám za pozornost, kterou budete ve svých KF a OS věnovat přípravám letošní Valné hromady našeho svazu. Věříme, že její průběh bude zdárný a Svaz českých filatelistů tak bude moci pokračovat v činnosti započaté před rovným půlstoletím, kdy byl v roce 1965 založen Svaz československých filatelistů.

S přátelským pozdravem

Walter Müller, předseda SČF
Jaroslav Maleček, tajemník SČFVstoupit do diskuze o nových stanováchVolební řád 5. valné hromady Svazu českých filatelistů

A. Obecná část

1. Právo volit mají všichni delegáti s hlasem rozhodujícím, přihlášení a přítomní na Valné hromadě, případně jejich náhradníci, kteří předložili pověření výboru KF nebo OS, podepsané předsedou vysílající ZOJ a opatřené jejím razítkem. Náhradník musí být zapsán do seznamu přítomných delegátů před rozdáním hlasovacích lístků.

2. Každý delegát má tolik hlasů, kolik členů zaplatilo v jeho vysílající ZOJ (KF nebo OS) do 31. 5. 2015 členský příspěvek SČF na rok 2015. Počet hlasů je vyznačen na každém ze sady hlasovacích lístků, z nichž každý je opatřen výrazným číslem identifikujícím příslušné hlasování.

3. Volební lístky budou vydány při prezenci pouze těm delegátům, kteří se prokážou členskou legitimaci SČF s vylepenou příspěvkovou známkou SČF na rok 2015.

4. Volební právo je nepřenosné, delegáti musejí volit osobně. Delegát nemůže nikoho za sebe zplnomocnit.

5. O formě jednotlivých hlasování (veřejně nebo tajně) rozhoduje Valná hromada, a to veřejným hlasováním na počátku jednání. Při tomto prvním hlasování se sečtou počty hlasů uvedené výrazně na jednotlivých, k tomuto účelu určených hlasovacích lístcích, které delegáti zvednou nad hlavu. Stejně se postupuje při dalších veřejných hlasováních. Pokud je některé z dalších hlasování tajné, hlasuje se zaškrtnutím kandidáta na příslušném volebním lístku. Volební lístky jsou sestaveny pro jednotlivé volby samostatně. Volební lístek obsahuje jména a příjmení kandidujících. Na každý volební lístek uvede sekretariát SČF, kolik hlasů delegát zastupuje.

6. V případě znehodnocení volebních lístků před zahájením voleb, vydá volební komise proti znehodnoceným lístkům, lístky nové. O vydání nových volebních lístků a o převzetí znehodnocených lístků pořídí volební komise písemný záznam.

7. Volební komise předává výsledky jednotlivých voleb řídícímu Valné hromady. Ten pak seznamuje delegáty s konečnými výsledky jednotlivých voleb.

B. Volba předsedy a místopředsedů (a popř. tajemníka)

8. Volba jednotlivých funkcí může být dvoukolová. Druhé kolo voleb se uskuteční pouze tehdy, když nebude kandidát do funkce zvolen v prvním kole. Zvolen v prvním kole je ten kandidát, který dostane více než 50 % z počtu platných hlasů. Ve druhém kole je zvolen kandidát, který získá nejvyšší počet hlasů. Pokud oba kandidáti ve druhém kole obdrží stejný počet hlasů, rozhodne mezi nimi los.

9. Delegát může volit na svém volebním lístku pro každou z uvedených funkcí pouze jednoho kandidáta. Pokud by uvedl nebo zaškrtl více kandidátů, je hlasovací lístek neplatný.

C. Volba předsednictva SČF a revizní komise

10. Volba proběhne po zvolení předsedy a místopředsedů (a popř. tajemníka). Delegáti upraví své volební lístky tak, že tyto zvolené funkcionáře ve volebním lístku pro volbu předsednictva přeškrtnou.

11. Volí se … členů předsednictva (další tři /popř. čtyři/ již zvoleni funkcionáři doplňují počet předsednictva na … členů) a … členové revizní komise.

12. Pokud na volebním lístku kandidátů do předsednictva bude zaškrtnuto více než … kandidátů, je volební lístek neplatný. Pokud na volebním lístku do revizní komise bude zaškrtnuto více kandidátů než …, bude tento lístek rovněž neplatný.

13. Volební komise stanoví pořadí kandidátů podle počtu hlasů. Do předsednictva je zvoleno prvních … kandidátů a do revizní komise první … kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Další kandidáti jsou náhradníky předsednictva a revizní komise.


Vstoupit do diskuze o nových stanovách